Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest House System Mateusz Wojtkowiak z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Os. Zwycięstwa 21/40, 61-649 Poznań, posiadająca NIP 972-11-75-303, e-mail: biuro@brandlo.pl. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania i prośby o przedstawienie oferty handlowej, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, adres e-mail. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne w zakresie świadczonych Administratorowi usług lub obsługi prawnej, podmiot świadczący usługi w zakresie serwera pocztowego. Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Pana /Pani dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w celu w jakim zostały przekazane.

Ma Pani / Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia (przysługujące w określonych w RODO przypadkach – w takim wypadku dokumenty, które dotyczą Pani /Pana danych osobowych zostaną zanonimizowane), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (przy czym w przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Jednocześnie należy wskazać, iż cofnięcie zgody może spowodować, iż niemożliwym będzie prawidłowe wykonanie zleconej usługi.

Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.